Radon arbetsplats

Att utföra en radonmätning på arbetsplatser är en enkel process som kan göras på egen hand. Det är viktigt att följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser. Som arbetsgivare har du ansvar för att säkerställa en trygg arbetsmiljö och minimera hälsoriskerna för dina anställda. Det är viktigt att du som anställd känner dig säker och skyddad på din arbetsplats.

Långvarig exponering för radon i inomhusluften kan utgöra en allvarlig hälsorisk. Därför är det viktigt att övervaka radonhalten och vidta lämpliga åtgärder för att minska den.

Radonmätning på arbetsplatser utförs i två steg, med en inledande orienterande mätning och eventuellt en kortare uppföljande mätning. Den inledande mätningen utförs genom en långtidsmätning som pågår i minst 60 dagar under den kallare perioden mellan 1 oktober och 30 april. Spårfilmsdosor placeras ut i de lokaler där personalen vistas, och efter mätperioden samlas dosorna in för analys. En rapport genereras och ungefär efter en vecka erhålls resultatet. Om den inledande mätningen visar radonhalter över gränsvärdet på 200 Bq/m³ måste en uppföljande mätning utföras. Om arbetstagare tillbringar mer än 4 timmar per dag i en lokal måste denna lokal mätas för radon. Det är särskilt viktigt att mäta lokaler som ligger i källarplan eller bottenvåningar.

Naturligt förekommer radon i marken över hela Sverige. Även utomhusluften innehåller radon, men i mycket små mängder. Den främsta källan till radon i bostäder, byggnader och lokaler är markradon. Dessutom kan radon förekomma i vissa byggmaterial. Inomhus kan radon komma från en eller flera av följande tre källor:

  • Marken.
  • Byggmaterial som används i konstruktionen som blåbetong.
  • Hushållsvatten.

Om det efter den uppföljande radonmätningen visar sig att det finns förhöjda radonvärden under arbetstid krävs en mer ingående analys för att identifiera problemet. Den vanligaste åtgärden är att förbättra ventilationen.

Det är arbetsgivarens ansvar att genomföra radonmätning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren bör vara medveten om radonhalterna och vid behov vidta åtgärder för att minska dem. Att begränsa radonhalten på arbetsplatsen är en viktig och obligatorisk del av det arbetsmiljöarbete som föreskrivs enligt lag. Mätning av radonhalten på arbetsplatsen bör utföras under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. Om det årliga medelvärdet av radonhalten under arbetstid överstiger den nationella referensnivån måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska halterna.

Relaterad information
Schutz vor Radon am Arbeitsplatz
Radon

About the author